Vang Jiukin dobitnik je nagrade za poeziju Prve nagrade za književnost Lu Ksun i nagrade za književnost First Fang Zhimin. Objavio je osam knjiga pjesama kao što su Divlji snijeg, Divlji snijeg dva, Do mora, Mirisne duše blistavosti, Prva ljubav sa Azalejom, Šaputanje srcu neba i zemlje, Granule duša i Pjesme nabijača Zemlje, knjigu proze Kazan bez stativa i zimsko disanje bez premca, izbor eseja Njihov sjaj, izbor komentara Temperament & Interes: Stile and Lingering Charm, itd.

Objavio je poljsku verziju izbora pjesama Poezija slobode u Poljskoj 2008. godine i arapsku verziju pjesme Izbor divljeg snijega u Alžiru 2015. Bio je zamjenik glavnog urednika vojne sjeverozapadne literature i glavni urednik kineske oružane policije. Kao glavni urednik, ima čin starijeg pukovnika.

 

Hrabri

(Za naše drugove koji su požurili u Vuhan da poraze koronavirus)

 

Obično su skriveni širom ove ogromne zemlje

usred vreve gužve.

Kada se koronavirus razuzdao, šireći se nadaleko,

spreman da zarazi ogromna područja

u krizi koja prijeti da ukrade milione života,

došli su, poput strijela...

 

Oni su obični, mladi,

nestaju u prometnim ulicama u tren oka.

Ni lica im ne vidimo jasno.

Čini se da je hrabrost napredak

i radnje preduzete tokom najgorih vremena,

odvijaju se na isti način.

Ukrcavanje u avione, žure do žarišta virusa,

izrazi su im kao nešto prelijepo zakopano u zemlji,

bljesak i iskra koja osvjetljava srca i umove,

usred epidemije, za stotine miliona drugih

oni su zlatni zraci nade.

 

Ne vidim im lica jasno.

Lica su im zapečaćena

poput otkucaja srca ispod zaštitne opreme,

jasan stabilan rad srca

tuče na vrijeme.

Živo crveni ritam je poput vojnih zastava koje visoko lete

poput Crvene zastave Kine sa pet zvjezdica koja se visoko vijorila,

i taj pokretni, jarko obojeni ritam

bije po ogromnoj zemlji

i udara u njihovim čvrsto zatvorenim tijelima -

udaranje, prebijanje. Dolazi sa njima

u Vuhan, na mjesto epidemije,

da se uhvate u koštac sa raširenim koronavirusom

i njegovim krvavim ratištem.

Čak i u poređenju sa bitkom kod Vuhana prije osamdeset jedne godine

prsa u prsa sa japanskim osvajačima,

ovo je najhrabriji, najneustrašiviji otkucaj srca.

 

Ovaj podmukli, nevidljivi virus

je divalj, surov i lukav,

i još više naglašava liniju fronta

heroji u epidemiji i njihova nesebičnost i neustrašivost.

I ritam svake njihove bitke sa virusom

simbolizuje srce naše zemlje

i otkucaji srca, srca ljudi

i otkucaji njihovih srca. Njihova odbrana koja prkosi smrti

je ogromno, beskrajno premlaćivanje.

To je ritam ogromne

Zemlje od 9.600.000 kvadratnih kilometara.

To je nepopustljivo, neporazivo

1,4 milijarde sinova i kćeri.

To je i ritam

od koga milioni drhte od brige....

 

Rat je na nultoj udaljenosti, nešto se guši u vazduhu.

Noćno nebo u Novoj godini

obavija ih, poput žrtvenih jaganjaca

sa svojim neustrašivošću, hrabro suočeni sa velikim poduhvatom.

Ne usuđujem se da ih hvalim.

Nijesu došli da igraju

na bojnom polju gdje moraju biti spremni za smrt.

Nadam se da svojim riječima

mogu postati njihovi saborci,

otkucaji njihovih srca

mogu mogu stati dok se suočavaju sa virusom.

Nulta udaljenost, u nepopustljivom sučeljavanju.

Nulta daljina, hrabro napreduje u napadu...

 

O junaci, odričete se očeva i majki,

odustajete od braka, ljubavi prema svojoj deci,

trpite bol žrtvovanja da bi priskočili u pomoć drugima—

to je ono što heroja čini herojem.

To je ono što je najdirljivije i izaziva suze u očima.

Srca onih koji velikodušno hrle prema smrti

su isto svijetlo kao vaša ili njegova

ili bilo čija njihova srca,

ona su poput zaštitnog ekrana koji se naglo podiže

i okuplja se da se suoči sa virusom,

formirajući planinski vrh koji ne može biti preplavljen divljaštvom.

 

Poštujem ove hrabre ratnike koji napadaju neprijatelja.

Kad bih se u ovom životu mogao pridružiti

hrabrima i borite se s njima,

čak i da sam samo jednu pilulu

dao pacijentkinji koja je upravo skinula masku sa lica,

ili jednu injekciju koja se daje čovjeku u groznici,

Ja bih bio srećan. A ako to

je nemoguće, ako ne mogu

postati jedan od pomagača heroja,

onda me pustite da postanem

dobrovoljac u borbi protiv epidemije.

Pustite me da se brinem o sebi kako treba, a zatim

počinjem da radim male stvari kako mogu,

i budite strogi prema sebi

kao što su hrabri sa sobom strogi,

potpuno oslobađajući sebe i okolinu

bilo koje mogućnosti reprodukcije virusa....

 

Oni hrabri, oni će uvijek

uzeti svoje

najbolje i najdragocenije stvari

i podijeliti ih sa milionima drugih.

Svako polaže nadu u njih.

Oh, ovi odvažni, često su

među nama, i unese ljepotu -

brižni, nesebični,

uvijek tražeći istinu, dobrotu i ljepotu.

Njihov duh je sadržan u svima nama,

usred sigurnosti i opasnosti, toplote i hladnoće.

Samo u vrijeme velike opasnosti, u ovim ključnim trenucima,

imamo li sreće da ih ugledamo.

Vidi,

pogledaj živote junaka

koji se žrtvuju jedan za drugog.

Danas, ono što se pojavljuje pred našim očima:

uzvišen, veličanstven prizor, poput najviših planina;

neograničena sila, poput Jangcea i Žute rijeke.

Iako ne možemo da im vidimo lica,

ipak nas duboko pokreću...

 

 

Wang Jiuxin

 

Mr. Wang Jiuxin is the laureate of poetry prize of First Lu Xun Literature Prize and that of First Fang Zhimin Literature Prize. He has published 8 poem selections such as Wild Snow, Wild Snow the Second, To the Sea, The Fragrant Souls of Effulgence, First Love with Azalea, Whispering to the Heart of Heaven and Earth, Granules of Souls and Rammers' Work Chant of Earth, prose selections Unrivaled Tripod Cauldron and Wintry Breathing, essay selection Their Brilliance, commentary selection Temperament & Interest: Style and Lingering Charm, etc.

He published the Polish version of his poem selection Poetry of Freedom in Poland in 2008 and Arabic version of his poem selection Wild Snow in Algeria in 2015. He once served as Deputy Chief Editor of Northwest Military Literature and Chief Editor of Chinese Armed Police. As an Editor-in-Chief, he holds the rank of senior colonel.

 

 The Valiant Ones

For Our Comrades Who Hurried to Wuhan to Defeat the Coronavirus

 

In ordinary times, they are hidden across this vast country

in the midst of the bustling crowds.

When the coronavirus ran rampant, spreading far and wide,

ready to infect huge areas

in a crisis threatening to steal millions of lives,

they came, like racing arrows….

 

They’re ordinary, young,

disappearing into the busy streets in the blink of an eye.

We don’t even see their faces clearly.

It seems courage is a charge forward

and action taken during the worst of times,

unfolding in the same way.

Boarding airplanes to rush to the virus hotspot,

their expressions are like something beautiful buried in the earth,

a flash and sparkle that lights up hearts and minds,

giving those amid the epidemic and hundreds of millions of others

golden rays of hope….

I can’t see their faces clearly.

Their faces are sealed

like a heartbeat underneath protective equipment,

a clear steady heartbeat

beating in time.

The bright red rhythm is like army flags flying high,

like the Five-Star Red Flag of China flying high,

and that moving, brightly-colored rhythm

beats across the vast earth 

and beats in their tightly sealed bodies—

beating, beating. It comes with them

to Wuhan, to the site of the epidemic,

to grapple with the rampant coronavirus

and its bloody battlefields.

Even compared to the Battle of Wuhan eighty-one years ago

and the hand-to-hand combat with the Japanese invaders,

this is the bravest, most dauntless heartbeat.

 

This insidious, invisible virus

is savage, cruel, and cunning,

and highlights even more the frontline

heroes in the epidemic, and their selflessness and fearlessness.

And the beat of their every battle with the virus

symbolizes our country’s heart

and its heartbeat, the people’s hearts

and their heartbeats. Their death-defying defense

is an enormous, endless beating.

It is the beat of this vast

9,600,000-square-kilometer country.

It is the unyielding, undefeatable

1.4 billion sons and daughters, and the beat

of their hearts.

Yet it is also that beat

that makes those millions tremble with worry….

 

It is war at zero distance, something strangling in the air.

The night sky at the New Year

envelops them, like sacrificial lambs

with their fearlessness, bravely facing a great undertaking.

I don’t dare eulogize them.

They haven’t come to playact

on the battlefield where they must be prepared to die.

I hope my words

can become their comrades in arms,

and that my heartbeat

can stand with theirs as they face down the virus.

Zero distance, in an unyielding face-off.

Zero distance, bravely advancing to attack….

 

Oh heroes, giving up their fathers and mothers,

giving up marriages, the love of their children,

suffering the pain of sacrificing to come to the aid of others—

this is what makes a hero a hero.

This is what is most moving and brings tears to the eyes.

The hearts of those who generously rush toward death

are the same bright red as yours or his

or anyone’s, but their hearts

are like a protective screen that rises suddenly

and comes together to confront the virus,

forming a mountain peak that cannot be overwhelmed by the savagery.

 

I venerate these brave warriors who charge the enemy.

If in this life I could join

with the valiant ones and fight with them,

even if I were merely

a single pill

given to a patient who’s just taken off her facemask,

or a single injection given to a feverish man,

I would be happy. And if that

is impossible, and I can’t even

become one of the heroes’ helpers,

then let me become

a volunteer in the fight against the epidemic. First,

let me take care of myself properly, and then

begin to do small things as I can,

and be as strict with myself

as the valiant ones are with themselves,

completely ridding myself and my environs

of any possibility of the virus reproducing….

 

These valiant ones, they always

take their own

best and most precious things

and share them with millions of others.

Anyone with a conscience or sincerity

feels for them, and feels hopeful because of them.

It makes people care deeply

for all that is good in the world.

Oh, these valiant ones, they are often

among us, and bring a kind of beauty—

caring, unselfish,

always seeking truth and kindness and beauty.

Ordinary and plain, their spirit

is contained in all of us,

amid safety and danger, heat and cold.

Only in times of great danger, at these pivotal moments,

are we lucky enough to catch sight of them.

Look,

look at the lives of the heroes

who bravely sacrifice themselves one after another.

Today, what appears before our eyes:

a lofty, magnificent sight, like the highest mountains;

a limitless force, like the Yangtze and the Yellow River.

Although we cannot see their faces,

they move us deeply nonetheless…..

 

 

 

 

 

 

 

Dino Lotinac, PRIČE

Rođen je 1986. godine u Sjenici. Studije književnosti završio je na Državnom univerzitetu…
dec 05, 2023

Bogić Rakočević, STIJENE

Bogić Rakočević je pjesnik, prozni pisac, književni kritičar, antologičar i TV autor.…
nov 22, 2023

Petar Matović, Somot i dim

Petar Matović rođen je 1978. u Užicu, završio je studije srpske književnosti u Beogradu.…
nov 12, 2023

MAJA SOLAR, A HTELA SAM

Maja Solar je ovogodišnja dobitnica nagrade „Risto Ratković“, za knjigu poezije „A htela…
avg 30, 2023

JIN ŚAOJUAN, ANDSKI KONDOR

(Yīn Xiǎoyuán, “殷晓媛” na Mandarinskom) je avangardna pjesnikinja i autorica koja stvara u…
mar 01, 2023

Anđela Bulajić, SLAGALICA

Anđela Bulajić rođena je 1995. na Cetinju. Godinu dana studirala je svjetsku književnost…
nov 26, 2022

DANILO LOMPAR, Tri pjesme

Danilo Lompar, rođen 2. januara 1978. godine na Cetinju. Objavio je 22 knjige poezije.…
jul 29, 2022

Uroš Zupan, LAGANA PLOVIDBA

Uroš Zupan rođen je 25. 8. 1963. u Trbovljama, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. U…
feb 04, 2022
Go to top