Me­đu­na­rod­ni fe­sti­val dje­ce pje­sni­ka pod na­zi­vom „Kra­ljev­stvo bi­je­lih ra­da“, u organizaciji NVO „Sti­hom go­vo­rim” u sa­rad­nji sa Jav­nom usta­no­vom „Rat­ko­vi­će­ve ve­če­ri po­e­zi­je” održan je Ku­ći Ri­sta Rat­ko­vi­ća.
Štam­pan je i zbor­nik Fe­sti­va­la u ko­ji je ušlo ukup­no 66 ra­do­va, 26 na­gra­đe­nih i po­hva­lje­nih i još 40 ko­ji su po mi­šlje­nju ži­ri­ja svo­jim kva­li­te­tom za­slu­ži­li da se na­đu u zbor­ni­ku.
Uru­če­ne su na­gra­de naj­bo­lji­ma, a kru­ni­sa­ni su princ i prin­ce­za fe­sti­va­la. Princ ,,Kra­ljev­stva bi­je­lih ra­da’’ je Lu­ka Ba­ro­vić, uče­nik V raz­re­da OŠ „Vla­di­slav Rib­ni­kar” iz Be­o­gra­da, Sr­bi­ja, pje­sma „Od­la­zak”. Prin­ce­za je Ka­ta­ri­na Ku­zma­no­vić, uče­ni­ca IV raz­re­da, OŠ „3. Ok­to­bar”, Bor, Sr­bi­ja, pje­sma „U sve­tu dru­gar­stva”. Dru­gu na­gra­du di­je­le Jo­van Drag­nić, uče­nik V raz­re­da OŠ „Pe­tar Pe­tro­vić Nje­goš” iz Br­ba­sa, Sr­bi­ja, pje­sma „Za­mi­sli­te” i Lju­bi­sav Madž­galj, uče­nik IV raz­re­da OŠ „Jo­van Jo­va­no­vić Zmaj”, Zma­je­vo, Sr­bi­ja, pje­sma „Je­dan ču­pe­rak”. Tre­ću na­gra­du su osvo­ji­li: Alek­sa Ta­sić, uče­nik III raz­re­da OŠ „Su­tje­ska”, Pod­go­ri­ca, Cr­na Go­ra, pje­sma „Uspa­va­no ju­tro”, Ni­ko­la Pet­ko­vić, uče­nik II raz­re­da OŠ „Ste­fan Ne­ma­nja” Niš, Sr­bi­ja, pje­sma „Uspa­van­ka za mog bra­ta” i Jo­va­na Ko­dić, uče­ni­ka IV raz­re­da OŠ „Di­mi­tri­je To­do­ro­vić Ka­plar”, Knja­že­vac, Sr­bi­ja, pje­sma „Ša­pu­ta­lo je sta­ro dr­vo”.
Po­hva­lje­ni su uče­ni­ci: De­nis Bar­šonj, uče­nik IV raz­re­da OŠ „Jo­van Jo­va­no­vić Zmaj”, Zma­je­vo, Sr­bi­ja, Mi­haj­lo Di­mi­tri­je­vić, uče­nik II raz­re­da OŠ „Va­sa Ča­ra­pić”, Be­li Po­tok, Sr­bi­ja, Lu­ka Bo­ro­vac, uče­nik II raz­re­da OŠ „Ste­fan Ne­ma­nja” Niš, Sr­bi­ja, i Iva­na Om­či­kus, uče­ni­ca V raz­red OŠ „Pe­tar Pe­tro­vić Nje­goš”, Vr­bas, Sr­bi­ja. Osim na­gra­đe­nih i po­hva­lje­nih u zbor­ni­ku su se na­šli ra­do­vi još 22 uče­ni­ka, me­đu nji­ma i Va­sila Mu­sića uče­nika OŠ „Vla­di­slav Sl. Rib­ni­kar” iz Bi­je­log Po­lja sa pje­smom „Ja ozbilj­ne pje­sme pi­šem”.
U kon­ku­ren­ci­ji uče­ni­ka od 6. do 9. raz­re­da prin­ce­za je po­sta­la Na­i­da Dži­ho, uče­ni­ca IX raz­re­da OŠ „Za­lik”, Mo­star, BiH, a princ Ad­nan Se­li­mo­vić, uče­ni­k IX raz­re­da OŠ „Bran­ko Ćo­pić”, Pr­nja­vor, BiH. Na­gra­đe­ni su i Lu­ka Cmi­lja­nić, uče­nik VII raz­re­da, OŠ „Ri­sto Rat­ko­vić”, Bi­je­lo Po­lje, Cr­na Go­ra. Dru­gu na­gra­du osvo­ji­li su So­fi­ja Ra­đe­no­vić, uče­ni­ca VII raz­re­da OŠ „Ste­fan Mi­trov Lju­bi­ša”, Bu­dva, Cr­na Go­ra, Jo­va­na Ob­ra­do­vić, uče­ni­ca VI raz­re­da OŠ „Ri­sto Rat­ko­vić”, Bi­je­lo Po­lje, Cr­na Go­ra, Ja­na Ma­sla­ko­vić, uče­ni­ca VII raz­re­da OŠ „Do­si­tej Ob­ra­do­vić”, Niš, Sr­bi­ja, i Er­na Ba­li­ja­gić, uče­ni­ca VII raz­re­da OŠ „Mar­ko Mi­lja­nov”, Bi­je­lo Po­lje, Cr­na Go­ra. Tre­ću na­gra­du osvo­ji­li su: Lu­ka Mak­si­mo­vić, uče­nik VI raz­re­da OŠ „Car Kon­stan­tin”, Niš, Sr­bi­ja, De­mir Ša­bo­tić, uče­nik VI­II raz­reda OŠ „Ri­fat Bur­džo­vić Tr­šo”, No­vi Pa­zar, Sr­bi­ja, Alen Hel­dić, uče­nik VI raz­re­da OŠ „Ri­sto Rat­ko­vić”, Bi­je­lo Po­lje, Cr­na Go­ra, i Ti­ja­na Mi­le­tić, uče­ni­ca VI­II raz­re­da OŠ „Vuk Ka­ra­džić”, Knja­že­vac, Sr­bi­ja. Po­hva­ljen su i uče­ni­ci Iva­na Đi­lo­vić, VI­II raz­red, OŠ „Ili­ja Ki­šić” Her­ceg No­vi, Cr­na Go­ra, Maj­da Am­bruš, VII raz­red, OŠ „Sve­ti Sa­va”, Pan­če­vo, Sr­bi­ja, Aj­ša Ka­lić, VII raz­red, OŠ „Ri­sto Rat­ko­vić”, Bi­je­lo Po­lje, Cr­na Go­ra, i Ti­ja­na Đor­đe­vić, VI­II raz­red, OŠ „Sre­ten Mla­de­no­vić Mi­ka”, Niš, Sr­bi­ja. Po od­lu­ci ži­ri­ja, osim ra­do­va na­gra­đe­nih i po­hva­lje­nih uče­ni­ka, u zbor­ni­ku je svo­je mje­sto na­šlo još 20 oda­bra­nih ra­do­va, me­đu ko­ji­ma i mla­de bje­lo­polj­ke Mo­ni­ka Pre­bi­ra­če­vić i Ka­ta­ri­na Mar­ko­vić, uče­ni­ce OŠ „Ri­sto Rat­ko­vić”.

Dino Lotinac, PRIČE

Rođen je 1986. godine u Sjenici. Studije književnosti završio je na Državnom univerzitetu…
dec 05, 2023

Bogić Rakočević, STIJENE

Bogić Rakočević je pjesnik, prozni pisac, književni kritičar, antologičar i TV autor.…
nov 22, 2023

Petar Matović, Somot i dim

Petar Matović rođen je 1978. u Užicu, završio je studije srpske književnosti u Beogradu.…
nov 12, 2023

MAJA SOLAR, A HTELA SAM

Maja Solar je ovogodišnja dobitnica nagrade „Risto Ratković“, za knjigu poezije „A htela…
avg 30, 2023

JIN ŚAOJUAN, ANDSKI KONDOR

(Yīn Xiǎoyuán, “殷晓媛” na Mandarinskom) je avangardna pjesnikinja i autorica koja stvara u…
mar 01, 2023

Anđela Bulajić, SLAGALICA

Anđela Bulajić rođena je 1995. na Cetinju. Godinu dana studirala je svjetsku književnost…
nov 26, 2022

DANILO LOMPAR, Tri pjesme

Danilo Lompar, rođen 2. januara 1978. godine na Cetinju. Objavio je 22 knjige poezije.…
jul 29, 2022

Uroš Zupan, LAGANA PLOVIDBA

Uroš Zupan rođen je 25. 8. 1963. u Trbovljama, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. U…
feb 04, 2022
Go to top